Huurvoorwaarden

1 : Bestuurders
De huurder is verantwoordelijk dat iedere bestuurder van het gehuurde voertuig min. 22 jaar is, gedurende min. 1 Jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs en gedurende 1 jaar geen rijverbod gehad heeft.

2 : Het voertuig
2.1 : Het voertuig wordt aan de huurder afgeleverd in normale staat voor gebruik en voorzien van de nodige onderhoudsbeurten (smering, olie, water).
2.2 : De brandstoftank is vol bij vertrek en dient ook terug vol te zijn bij aankomst, zo niet wordt het verschil aangerekend aan de normale brandstofprijs + een forfaitaire kost van 15€.
2.3 : Bij terugkeer dient alle afval verwijderd te zijn en dient het voertuig zindelijk te zijn Elke afwijkende vervuiling, zowel aan de buiten – of binnenzijde, die niet als normaal kan beschouwd worden, zal aangerekend worden aan de gebruikelijk poetstarieven + het huurbedrag van 1 dag van het betrokken voertuig.
2.4 : Roken en vervoer van dieren is TEN STRENGSTE VERBODEN. Bij niet naleving wordt de volledige reiniging met ontgeuring door en gespecialiseerde firma uitgevoerd en aan de huurder doorgerekend + eventuele schade + het huurbedrag van 1 dag van het betrokken voertuig.

3. Gebruik
3.1 : Alle kosten, noodzakelijk tijdens of op het einde van de huurperiode en als gevolgd van onoordeelkundig gebruik van het voertuig vallen ten laste van de huurder.
3.2 : Enkel verplaatsingen mogelijk in : Zwitserland, Kroatië, Engeland en alle landen van de Europese Unie.
3.3 : Aan boord is er o.a. een kopie van het inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest
3.4 : Processen verbaal en/of boetes van eender welke aard opgelopen tijdens de huurperiode vallen ten laste van de huurder. Voor het verwerken van processen verbaal of boetes rekenen wij administratieve kost van 15€/stuk.
3.5 : Het voertuig dient ten laatste afgeleverd te worden bij het verstrijken van de verhuurperiode in één van onze filialen of afhaalpunten volgens afspraak. Extra kosten van 10 € per uur kunnen aangerekend worden bij te late inlevering.
3.6 : De maximale toegelaten sleepbare massa voor de trekhaak voorzien op deze wagen is terug te vinden op de boorddocumenten.
3.7 : De huurder is ertoe verplicht het gehuurde voertuig tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksaanwijzing plaatsvindt. Opbouw en afbraak vallen derhalve onder de volledige aansprakelijkheid van de huurder. De huurder verklaart er zich mee akkoord dat alle daarmee gepaarde gaande schade of gevolgen, van welke aard deze ook mogen zijn, lichamelijke schade, volledig ten zijne zijn en hij er alle kosten van zal dragen.
3.8 : De huurder dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving hydrauliek en het eventuele waterpeil te controleren en zo nodig bijvullen met de correcte vloeistoffen. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen zodat de verhuurder de nodige onderhoudswerkzaamheden kan verrichten, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt, en/of zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen van de verhuurder.
3.9 : Hij dient de verhuurder eveneens toe te laten tot het periodieke onderhoud van zodra het voertuig het vermelde km bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt, en/of zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen van de verhuurder.
3.10 : Het is de huurder verboden om het voertuig te gebruiken bij ontstaan van mechanische problemen. Kosten die ontstaan ten gevolge van het verder gebruik door de huurder vallen ten laste van de huurder.
3.11 : Herstellingen aan het voertuig die dienen uitgevoerd te worden tijdens de huurperiode moeten gebeuren in onze werkplaats gelegen Weg Naar Meeuwen 50, 3660 Opglabbeek of door derden na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
3.12 : Bij bandenpech of vaststelling van extreme slijtage tijdens of op het einde van de huurperiode worden de kosten van de herstelling of vervanging van de banden aan de huurder doorgerekend. Onze banden zijn bij vertrek steeds in orde en door U goedgekeurd. Dus bij een herstelling of nieuwe band (van het zelfde type en maat) dient U zelf de kosten te dragen. Wanneer deze op onze kosten worden hersteld zullen deze worden doorgerekend aan de huurder tijdens of bij afloop van de huurperiode.
3.13 : Bij verlies, defect of vervuiling van gehuurde dekens, spanriemen, verhuiskarretjes, steekkar of palletwagen zal volgende vergoeding aan de huurder doorgerekend worden: deken = 20€/stuk – spanriem = 20€/stuk – verhuiskarretje = 50€/stuk – steekkar = 120€/stuk – palletwagen = 300€/stuk.

4. Verzekering.
4.1 : In de verhuurprijs is een verzekering inbegrepen met een vrijstelling zoals vermeld op het contract, deze vrijstelling is voor 50% afkoopbaar. De betreffende bedragen en het wel of niet afkopen is aangeduid op het verhuurcontract.
4.2 : Voor bestuurders, jonger dan 23 jaar, wordt de vrijstelling verhoogd met 150€.
4.3 : De eventuele BA-verhoging als gevolg van ongeval wordt altijd in de vrijstelling opgenomen.
4.4 : Bij diefstal dienen de originele sleutels ingeleverd te worden. De verzekeringsmaatschappij zal uitwijzen of de huurder schadeloos gesteld wordt.
4.5 : De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
4.6 : Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door garagepoorten, bruggen, gewelven, boomtakken of andere voorwerpen in de hoogte is er een vrijstelling 2000€ deze is niet afkoopbaar.

5. Bijstandsverzekering.
5.1 : Gelieve bij pech eerst contact op te nemen met de verhuurder of indien we niet beschikbaar zijn rechtstreeks de bijstandsverzekering te contacteren ( zie boordpapieren).
5.2 : De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gestel worden voor om het even welke schade die voortvloeit, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks uit een defect niet functioneren van het verhuurde goed, onafgezien van de oorzaak van het defect.
5.3 : Bij een ongeval dient er altijd een aanrijdingsformulier volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen aan de verhuurder bezorgt te worden. Laat bij voorkeur het ongeval vaststellen door de politie. Maak eventuele foto’s van de schade bij beide partijen.

6. Waarborg.
6.1 : De huurder betaalt bij vertrek een waarborg van 400 euro per voertuig, die bij de afrekening wordt terugbetaald, eventueel verminderd door kosten veroorzaakt door de huurder.
6.2 : De definitieve afhandeling van het contract kan pas gebeuren na een schadebepaling bij een gereinigd voertuig, onafhankelijk of de borg al of niet teruggegeven werd.

7. Aard van de overeenkomst en opzegging of annuleren van een boeking.
7.1 : De overeenkomst betreft een huurovereenkomst van bepaalde duur en is niet vervroegd opzegbaar. Bij vervroegde inlevering van het voertuig blijft de initieel overeengekomen huurprijs integraal verschuldigd.
7.2. : Annuleren:
Tot 14 dagen voor vertrek = annuleren gratis. Met uitzondering voor boekingen tijdens schoolvakanties, hoogseizoen (vakanties), feestdagen en verlengde weekenden dan is volgende regel van toepassing. Gratis tot 30 dagen voor vertrek, annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek of minder = 100% te betalen.
Van 14 dagen voor vertrek tot de 7de dag voor vertrek = 50% te betalen.
Van 7 dagen of minder voor vertrek = 100% te betalen.
Voorschotten worden nooit terug betaald.

8. Voorwaarden verhuur aanhangwagen.
8.1 : Bij verhuur van aanhangwagens wordt de huurder aansprakelijk geacht voor de schade toegebracht aan de aanhangwagen ongeacht de oorzaak ervan. Het bedrag van de schadevergoeding zal bij voorrang gecompenseerd worden op de door de huurder betaalde waarborg. Het eventuele saldo zal door de huurder vergoed worden aan de verhuurder.
8.2 : indien het trekkende voertuig geen eigendom is van Autoverhuur Broekx moet de huurder van de aanhangwagen zelf voor een kopie van de nr-plaat van het trekkende voertuig zorgen.

9. Risico
9.1 : Alleen de huurder gedraagt gedurende de hele huurperiode, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde voertuig. De huurder verbindt er zich toe dat hij geen enkele huurvermindering en/of schadevergoeding, van welke aard ook, zal en kan eisen van de verhuurder , zoals werkonderbrekingen, door panne of overmacht, laattijdige levering of ophaling, of om welke reden dan ook.
9.2 : De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij de in ontvangstname, dwz. in goede staat, geheel gevuld met brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, diefstal, beschadiging, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen opzichtens de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekend anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na terugnamen, zater-, zon – en feestdagen niet inbegrepen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, alsook minderwaarde, alsook verborgen schade , enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, of per E-Mail of Fax, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (48 uur) de schade in magazijnen van de verhuurder schriftelijk te komen vaststellen. Indien de huurder, na verloop van termijn, niet reageert wordt de huurder geacht zijn aansprakelijkheid voor de vastgestelde schade te aanvaarden. De verhuurder is in dit geval gemachtigd tot een onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan, evenals de schadeposten aan de huurder aan te rekenen.
9.3 : De huurder is ook over de gehele huurperiode aansprakelijk voor de schade of hinder, die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het verhuurde goed.
9.4 : Bij ongevallen en schadegevallen , behoudens bij schadegevallen in recht zullen forfaitaire administratiekosten aangerekend worden ten bedrag van 250€. Dit als derving en de dagen dat de wagen dient stil te staan ter herstelling. Dit bedrag dient te worden betaald bovenop de door U gekozen vrijstelling en alleen als U in fout bent of geen bewijs fout van tegenpartij kan voorleggen.

10. Betalingsvoorwaarden en klachten
10.1 : Onze facturen zijn contact betaalbaar op het aders van onze maatschappelijk zetel, tenzij anders overeengekomen.
10.2 : Indien onze factuur niet betaald wordt binnen 9 dagen wanneer ze contact betaalbaar is, of ten laatste op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag automatisch en zonder dat er een voorafgaande aanmaning nodig is, vermeerderd met een rente van 10% per jaar vanaf factuurdatum en met een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
10.3 : Elke niet betaling van een factuur zoals vermeld onder punt 10.2 brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde huurder, ook indien ze nog niet vervallen zij.
10.4 : De niet of laattijdige betaling van de facturen geeft de verhuurder overigens het recht om het voertuig te laten stilleggen en/of op te halen. De kosten die hiermee gepaard gaan worden verhaald op de huurder.
10.5 : Klachten in verband met onze facturen, om aanvaardbaar te zijn, gedaan worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst dezer.

11. Verlenging van een lopend contract.
11.1 : Verlenging van een contract na overeenkomst met de verhuurder is enkel mogelijk via E-Mail of Fax met in bijlage een betalingsbewijs ofwel via contante betaling op kantoor VÓÓR de huidige huurperiode afloopt.