ALGEMENE VOORWAARDEN
Autoverhuur BROEKX
                                                                                

1. Bestuurders:

1.1: De huurder is verantwoordelijk dat iedere bestuurder van het gehuurde voertuig min. 21 jaar is, gedurende min. 1 Jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs en gedurende 1 jaar geen rijverbod gehad heeft.

2. Het voertuig:

2.1: Het voertuig wordt aan de huurder afgeleverd in normale staat voor gebruik en voorzien van de nodige onderhoudsbeurten (smering, olie, water)

2.2 : De brandstoftank is vol bij vertrek en dient ook terug vol te zijn bij aankomst, zo niet wordt het verschil aangerekend aan de dan geldige brandstofprijs.

2.3 : Bij terugkeer dient alle afval verwijderd te zijn en dient het voertuig zindelijk en proper te zijn. Elke afwijkende vervuiling, zowel aan de buiten – of binnenzijde, zal aangerekend worden aan de gebruikelijk poetstarieven.

2.4 : Roken en vervoer van dieren is niet toegelaten. Bij niet naleving wordt de volledige reiniging met ontgeuring (250 €), brandgaten (€350) aangerekend.

3. Gebruik:

3.1: Alle kosten, noodzakelijk tijdens of op het einde van de huurperiode en als gevolgd van onoordeelkundig gebruik van het voertuig vallen ten laste van de huurder.

3.2 : Verplaatsingen mogelijk in  alle landen van de Europese Unie, met uitzondering van Albanië.

3.3 : Aan boord is er een kopie van het inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest.

3.4 : Processen verbaal en/of retributies opgelopen tijdens de huurperiode vallen ten laste van de huurder. Uw gegevens worden steeds doorgegeven aan de verbaliserende diensten.

3.5: Voor elke proces/retributie die wij moeten behandelen en verwerken rekenen we een forfaitaire kost aan van €20 per dossier.

3.6 : Het voertuig dient ten laatste afgeleverd te worden bij het verstrijken van de verhuurperiode. Indien de wagen te laat terug komt zonder goedkeuring van de verhuurder rekenen wij altijd een kost van €250 aan.

3.7 : Als u een aanhanger trekt kijk dan eerst op onze website naar de gegevens van het voertuig u huurt, hoeveel u mag laden en trekken.

3.8 : De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksaanwijzing plaatsvindt. Opbouw en afbraak vallen derhalve onder de volledige aansprakelijkheid van de huurder. De huurder verklaart er zich mee akkoord dat alle daarmee gepaarde gaande schade of gevolgen, van welke aard deze ook mogen zijn, lichamelijke schade, volledig ten zijne zijn en hij er alle kosten van zal dragen.

3.9 : De huurder dient het oliepeil van de motoren, aandrijving hydrauliek en het eventuele waterpeil te controleren en zo nodig bijvullen met de correcte vloeistoffen. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen zodat de verhuurder de nodige onderhoudswerkzaamheden kan verrichten, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt, en/of zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen van de verhuurder.

3.10 : Hij dient de verhuurder eveneens toe te laten tot het periodieke onderhoud van zodra het voertuig het vermelde km bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt, en/of zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen van de verhuurder.

3.11 : Het is de huurder verboden om het voertuig te gebruiken bij ontstaan van mechanische problemen. Kosten die ontstaan ten gevolge van het verder gebruik door de huurder vallen ten laste van de huurder.

4. Verzekering:

4.1: In de verhuurprijs is een verzekering inbegrepen. Deze vrijstelling is afkoopbaar. De betreffende bedragen en het wel of niet afkopen is aangeduid in de offerte en op het verhuurcontract.

4.2 :

4.3 : De eventuele BA-verhoging als gevolg van ongeval wordt altijd in de vrijstelling opgenomen.

4.4 : Bij diefstal dienen de sleutels en officiële papieren ingeleverd te worden. De verzekeringsmaatschappij zal uitwijzen of de huurder schadeloos gesteld wordt.

4.5 : De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

5. Bijstandsverzekering:

5.1: Gelieve bij pech eerst contact op te nemen met de verhuurder, indien we niet bereikbaar zijn rechtstreeks de bijstandsverzekering te contacteren ( zie boordpapieren en contractkaft).

5.2 : De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die voortvloeit, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks uit een defect niet functioneren van het verhuurde goed, onafgezien van de oorzaak van het defect.

5.3 : Bij een ongeval dient er altijd een aanrijdingsformulier volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen aan de verhuurder bezorgt te worden. Laat bij voorkeur het ongeval vaststellen door de politie. Maak eventuele foto’s van de schade bij beide partijen. 

6. Waarborg:

6.1: De huurder betaalt voor vertrek een waarborg van 400 euro per voertuig, die bij de afrekening wordt terugbetaald, meestal binnen de 5 werkdagen, eventueel verminderd door kosten veroorzaakt door de huurder.

6.2 : De definitieve afhandeling van het contract kan pas gebeuren na een schadebepaling bij een gereinigd voertuig, onafhankelijk of de borg al of niet teruggegeven werd.

7. Aard van de overeenkomst en opzegging:

7.1: De overeenkomst betreft een huurovereenkomst van bepaalde duur en is niet vervroegd opzegbaar. Bij vervroegde inlevering van het voertuig blijft de initieel overeengekomen huurprijs integraal verschuldigd.

7.2. : Annuleren:

  • Tot 14 dagen voor vertrek = annuleren gratis.
  • annuleren van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek = 50% van de totale huurprijs betalen
  • annuleren van 7 dagen of minder = 100% de totale huurprijs betalen

8. Voorwaarden verhuur aanhangwagen:

8.1: Bij verhuur van aanhangwagens wordt de huurder aansprakelijk geacht voor de schade toegebracht aan de aanhangwagen ongeacht de oorzaak ervan. Het bedrag van de schadevergoeding zal bij voorrang gecompenseerd worden op de door de huurder betaalde waarborg. Het eventuele saldo zal door de huurder vergoed worden aan de verhuurder.

9. Risico:

9.1: Alleen de huurder gedraagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde voertuig. De huurder verbindt er zich toe dat hij geen enkele huurvermindering en/of schadevergoeding, van welke aard ook, zal en kan eisen van de verhuurder , zoals werkonderbrekingen, door panne of overmacht, laattijdige levering of ophaling, of om welke reden dan ook.

9.2 : De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij de in ontvangstname, dwz. in goede staat, geheel gevuld met brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, diefstal, beschadiging, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout op opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen opzichtens de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekend anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na terugnamen, zaterdag, zondag en feestdagen niet inbegrepen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, alsook minderwaarde, alsook verborgen schade , enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, of per E-Mail, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (48 uur) de schade bij de filialen van de verhuurder schriftelijk te komen vaststellen. Indien de huurder, na verloop van termijn, niet reageert wordt de huurder geacht zijn aansprakelijkheid voor de vastgestelde schade te aanvaarden. De verhuurder is in dit geval gemachtigd tot een onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan, evenals de schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

9.3 : De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder, die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gezicht zou worden op grond van schade aangericht met of door het verhuurde goed.

10. Betalingsvoorwaarden en klachten:

10.1: Onze huurcontracten/facturen zijn betaalbaar voor het afhalen en op het adres van onze maatschappelijk zetel, tenzij anders overeengekomen.

10.2 : Indien onze factuur niet betaald wordt binnen 9 dagen wordt het factuurbedrag automatisch en zonder dat er een voorafgaande aanmaning nodig is, vermeerderd met een rente van 10% per jaar vanaf factuurdatum en met een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

10.3 : Elke niet betaling van een factuur zoals vermeld onder punt 10.2 brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde huurder, ook indien ze nog niet vervallen zij.

10.4 : De niet – betaling van de facturen geeft de verhuurder overigens het recht om het voertuig te laten stilleggen en/of op te halen. De kosten die hiermee gepaard gaan worden verhaald op de huurder.

10.5 : Klachten in verband met onze facturen, om aanvaardbaar te zijn, gedaan worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst dezer.

11. Verlenging van een lopend contract:

11.1: Verlenging van een contract is enkel mogelijk na goedkeuring van BRXX en beschikbaarheid van het voertuig via E-Mail met in bijlage een betalingsbewijs ofwel via betaling op kantoor. Een verlenging van het contract kan nooit automatisch of naar goeddunken van de huurder. De verhuurder kan het voertuig opeisen of stilleggen en de kosten hiervan doorrekenen aan de huurder.

12. Een voertuig reserveren:

12.1: Een huurwagen reserveren kan enkel via het aanvraagformulier via onze website. We beantwoorden u met een vrijblijvende offerte. Reserveren doet u dan door de offerte te beantwoorden met uw volledige naam, adres, mailadres en telefoonnummer. Telefonisch kan u informatie vragen, we reserveren echter géén voertuigen via telefoon.

12.2: Afhalen van het voertuig kan op de afgesproken lokatie en uur. U brengt uw rijbewijs en ID kaart mee, hiervan maken we een kopie. Ons kantoor in Oudsbergen is elke werkdag open van 8.00u t 17.00u. Zaterdag van 08.00u tot 10.00u. Zondag zijn we gesloten. De filialen Bree, Peer en Neerpelt zijn ophaal en aflever punten op afspraak.

12.3: Indien u niet komt opdagen zonder ons tijdig te berichten op de afgesproken dag en het afgesproken uur betaald u de volledige huurprijs vermeld op het huurcontract.

12.4: Het gehuurde voertuig kan/mag in een ander filiaal als het ophaalpunt terug gezet worden in samenspraak met de verhuurder zonder meerkost.

12.5: Het voertuig vroeger afhalen dan de startdatum van het contract kan enkel als de beschikbaarheid van het gehuurde voertuig dit toelaat, aan een prijs van €10.